Missie & Visie

De Vereniging van Nederlandse Deelplatformen is het officiƫle orgaan van ondernemingen die in de Nederlandse deeleconomie actief zijn. De vereniging rekent tot haar kerntaken om de deeleconomie in Nederland te bevorderen door middel van het versterken van de onderlinge samenwerking, het delen van kennis, kunde en netwerk, alsmede door haar leden te representeren in relatie tot het publiek, de pers en de overheid. Verder zal zij initiatieven ontplooien tot behoud en ter verbetering van de marktpositie van haar leden.

De Vereniging van Nederlandse Deelplatformen staat open voor iedereen die voor eigen rekening en risico in de Nederlandse markt een deelmarktplaats exploiteert. Klik hier om kennis te nemen van de statuten van de vereniging.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • het bevorderen van de Nederlandse deeleconomie in de ruimste zin van het woord;
  • het representeren van de totaliteit van de op de Nederlandse markt werkzame ondernemingen actief in de deeleconomie, onder meer in relatie tot de overheid (nationaal, internationaal), de pers en het publiek;
  • het samenwerken met andere nationale en internationale verenigingen en instellingen die op gelijksoortig of aanverwant gebied werkzaam zijn;
  • het bevorderen van overleg en goede verhoudingen op het terrein van de bedrijfsuitoefening, zowel tussen de leden als tussen de leden en derden;
  • het scheppen van voorwaarden ter bevordering van het peil van kennis en kunde van haar leden, door het organiseren van (wetenschappelijke) bijeenkomsten en cursussen, alsmede door het deelnemen aan dergelijke bijeenkomsten en cursussen in groter verband alsmede door het doen verschijnen van (wetenschappelijke) schrifturen;
  • het tot stand brengen en onderhouden van (bindende) regelingen aangaande de externe bedrijfsuitoefening van de leden en de naleving daarvan;
  • het initiĆ«ren van maatregelen tot behoud en ter verbetering van de marktpositie van haar leden;
  • het aangaan van overeenkomsten met derden, ook zodanige waaruit voor de leden individueel rechten en verplichtingen voortvloeien, waaronder mede wordt begrepen het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten;
  • het voeren van juridische procedures t.b.v. collectieve branchebelangen, alsmede het beoefenen van rechtspraak in geschillen tussen leden onderling en tussen leden en de vereniging, waaronder mede begrepen het toepassen van disciplinaire maatregelen;
  • alle andere wettige middelen die het doel van de vereniging kunnen bevorderen.

Bestuursleden

Kim_profiel Rob_profiel Laury_profiel robvandestar-2-
Kim Tjoa Rob Haenen Laury Zwart Rob van de Star